Vår pedagogik

På Montessoriförskolan Pärlan arbetar pedagogerna utifrån Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö 98) som revideras regelbundet. Ett av verktygen som används för att uppnå målen i läroplanen är Montessoripedagogiken.

Montessoripedagogik är en pedagogik som har sin grund i Maria Montessoris (1870-1952) observationer av barn. Den bygger på en övertygelse att barnet strävar efter att utveckla sig självt och att denna utveckling följer olika sensitiva perioder. Inlärning ska därför följa dessa olika utvecklingsstadier, vilket inom den pedagogiska riktningen anses ske om barnen får arbeta så fritt som möjligt. Pedagogens roll inom Montessoriskolan är att observera eleverna och ge dem handledning.

I ett Montessori-klassrum för förskolebarn ska det finnas flera olika inlärningsmedel för barnen, olika leksaker som ska utveckla deras sinnen. Men det ska bara finnas en av varje, så barnen får dela och turas om att leka med alla leksaker, och ska på så sätt lära sig respekt och att dela med sig. (Källa: Wikipedia)

Tornet3